حکمت، گلشن خردمندان و بستان فاضلان است . [امام علی علیه السلام]